Начало     Карта на сайта     Контакти     En
ОП Транспорт и разширение

Оперативна програма "Транспорт"
Проект за разширение на метрото в София 

 

 
От 2009 г. след включване в ОП "Транспорт" чрез преобладаващо финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз с местно съфинансиране е започнато изпълнението на мащабен „Проект за разширение на метрото в София”. Той включва изграждане на Линия 2 и значително разширение на Линия 1 на Софийското метро. Разделен е на три етапа. Първите два етапа са завършени на 31.08.2012г.
 

Общата дължина на участъците възлиза на 13 км с 13 метростанции. С това общата дължина на линиите на метрото след завършването на тези етапи възлиза на 31 км с 27 метростанции и приблизителен брой превозвани пътници над 300 хил. пътн. дневно. От 2013г. започна изпълнението на трети етап от проекта, което беше завършено на 02.04.2015 г. (разширение на Линия 1 до летището) и на 08.05.2015 г. (разширение на Линия 1 до Бизнес парка в ж.к. Младост 4).

 

 

 

 

ЕТАП І: ЦЕНТРАЛЕН УЧАСТЪК ОТ ЛИНИЯ 2 „НАДЛЕЗ НАДЕЖДА - ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА - ПЛ. СВ. НЕДЕЛЯ -
НДК - БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ”

(СТРОИТЕЛСТВО 2009 - ІХ.2012 г.)

 

 
Първият етап от проекта за разширение на метрото в София, включен в ОП "Транспорт” включва трасето „Надлез Надежда - Централна ж.п. гара - пл. Св. Неделя - НДК - бул. Черни връх” с дължина 6,4 км и 7 метростанции.

Финансирането на етапа се извършва по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на ОП "Транспорт" от ЕФРР. Безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР възлиза на 157 млн. евро със съфинансирането от Столична община 25 % от стойността на етапа. Апликационната форма за кандидастване за финансиране заедно с Анализ „Ползи и разходи” са одобрени от Европейската комисия през 2009 г. Окончателното приключване на етапа след приемането му от Държавна приемателна комисия в края на месец Август е извършено през месец Октомври 2012г. като с това етапа е приключен физически и финансово.


Фиг. 1. Разполагане на трасетата на Етапите от Проекта за разширение на метрото в София в градската планировка

 

 
Строителството на участъка започва през пролетта на 2009 г. и завършва на 31.VІІІ.2012 г. То включва изграждане на конструкциите на тунелите и метростанциите, архитектурно оформление на станциите, реконструкции и възстановяване на засегнатата градска инженерна инфраструктура, доставка и монтаж на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото, в т.ч. 3 системи за транспортна автоматика и безопасност, 3 диспечерски системи, комуникационни системи, санитарно-технически системи и други, т.е пълен инженеринг.

Предвид сложните геоложки и хидрогеоложки условия по трасето и преминаването под съществуващи съоръжения, в т.ч. под действащите тунели на Линия 1, под подлези, Лъвов мост, изискването да не се спира изцяло движението около строителните площадки, да се съхранят в максимална степен археологичните находки в ЦГЧ и други са наложили за изграждането на тунелите и метростанциите да се прилагат сложни конструктивни и технологични решения, някои от които уникални.

 

 

Тунелите в участъка „Надлез Надежда - бул. Патриарх Евтимий” с дължина 3,8 км и 4 метростанции са двупътни с вътрешен диаметър 8,43 м, изпълнени със специално произведена за условията на метрото в София тунелопробивна машина (херметизиран хидрощит) на немската фирма „Херенкнехт”.

Фиг. 2. Напречен разрез на двупътния тунел, изграден по щитов метод и Общ преглед на ТПМ

 

Оборудването е от водещи световни фирми като Сименс, Ериксон , Тисен и др. Метростанциите са изпълнени по индивидуални архитектурни решения, като част от тях са показани на Фиг. 3 и Фиг. 4.

 

 
Фиг. 3. На фиг. 3а. е показан изглед от тунелопробивната машина при влизането в метростанция „Лъвов мост” , а на фиг. 3б. е показан изглед на вече завършената метростанция „Лъвов мост”.  

 

 

Фиг. 4. На Фиг. 4а. е показан изглед от метростанция „Сердика-ІІ”, а на Фиг. 4б. е показан изглед от входен вестибюл на метростанция „НДК”.

 

 

 

ЕТАП ІІ: ЛОТ 1 – УЧАСТЪКА ОТ ЛИНИЯ 2„ОБЕЛЯ – Ж.К. НАДЕЖДА – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НАДЕЖДА” И ЛОТ 2 УЧАСТЪКА ОТ ЛИНИЯ 1 „МЛАДОСТ 1 (МС 13) – БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ (МС19) С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

(СТРОИТЕЛСТВО 2009 - ІХ.2012 г.)

Финансирането на ІІ Етап включено в ОП „Транспорт” се извършва с безвъзмездна финансова помощ от Кохезионен фонд - 200 000 000 евро и 20% местно съфинансирането от Столична община, осигурено чрез заем от ЕИБ.

За осигуряване на връзка на участъка, финансиран от ОП”Транспорт” (І Етап), с депото в кв.Обеля, където се обслужват и ремонтират влаковете, и на бърз и ефективен транспорт за ж.к. Надежда, ж.к. Свобода, ж.к. Толстой и кв. Връбница с общо население над 120 хил.души е прието трасето „ж.к. Обеля – ж.к. Надежда – Пътен възел Надежда” да бъде обособен като Лот 1 от Етап ІІ от „Проект за разширение на метрото в София”. За целта и с оглед необходимостта от паралелно строителство на този участък с участъка от трасето, включено в Етап І от Проекта, Столична община е осигурила изпреварващо финансиране на участъка и през 2010 г. е започнато строителството на трасето „ж.к. Обеля - ж.к. Надежда - Пътен възел Надежда” (Фиг. 1.) с дължина 4,16 км, от които 1,3 км са открити на естакада и 2,86 км подземни. Три от метростанциите от участъка са подземни, а крайната е на естакада.

 

 

Фиг. 5. На Фиг. 5а. е показан ситуацията на Лот 1 от Етап ІІ в градска среда, а на Фиг. 5б. е показан изглед на възстановения бул.”Ломско шосе” над трасето на Лот 1 от Етап ІІ.
 
 
 
 
Фиг. 6. На Фиг. 6а. е показана метростанция „Хан Кубрат” по впеме на строителството, а на Фиг. 6б. е показан изглед на вече завършената метростанция „Хан Кубрат”

 

Фиг. 7. Метростанция „Бели Дунав”

 

За задоволяване на рязко нарасналите потребности от ефективен и сигурен транспорт на населението от териториите на големите ж.к. Младост, ж.к. Дружба, разположени в югоизточната част на града, през 2009 г. започна строителството на участък „ж.к. Младост І – ж.к. Младост ІІІ – бул. Цариградско шосе”, който е част от участъка от ж.к. Младост І до Летище София (Фиг. 1.), включен в ОП”Транспорт” 2007-2013г. Той е с дължина 2,5 км и 2 подземни метростанции и представлява Лот 2 от Етап ІІ на проекта.

 

 

Фиг. 8. На Фиг. 8а. е показан ситуацията на Лот 2 от Етап ІІ в градска среда, а на Фиг. 8б. е показана метростанция „Младост ІІІ”

 

Фиг. 9. Метростанция „Цариградско шосе”

 

 

Строителството на Лот 2 на Етап ІІ, включващ участъка „ж.к. Младост 1 – бул. Цариградско шосе” започва през пролетта на 2009 г. и завършва на 25.04.2012 г.
Строителството на двата участъка включва изграждането на конструкциите на метростанциите и тунелните участъци, доставка и монтаж на оборудване на системата за управление и функциониране и подвижен състав за тях. 
Оборудването на участъците от Етап ІІ е от водещи световни фирми (Сименс, Балфор Бити, Ериксон и др.)
 
 
 
 
 
ЕТАП ІІІ: ПРОДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИНИЯ 1 В ОТКЛОНЕНИЯТА СИ В ПОСОКА ЛЕТИЩЕТО – ЛОТ 1 УЧАСТЪКА „БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО КЪМ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ –  ЛОТ 2 УЧАСТЪКА „Ж.К. МЛАДОСТ 1 – БИЗНЕС ПАРК В МЛАДОСТ 4”
 
(ЕТАПЪТ Е ОДОБРЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕЗ ХІІ 2012 г. И ЗАПОЧВА ПРЕЗ І ПОЛУГОДИЕ НА 2013 г. ЗАВЪРШЕН: ЛОТ 1: 02.04.2015 г. и ЛОТ 2: 08.05.2015 г. )
 
 
Реализацията на ІІІ Етап, Лот 1 - участък “бул.”Цариградско шосе” – Летище София” и Лот 2 – участък „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” с обща дължина 7,7 км. и 7 метростанции е извършено с финансиране от ОП”Транспорт” по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”. Безвъзмездната финансова помощ от ОП „Транспорт” е на стойност 110 000 000 евро, в това число 93 млн. евро ЕФРР и 17 млн. евро национално съфинансиране.

Етап ІІІ представлява продължението на първи метродиаметър от бул. Цариградско шосе, през ж.к. Дружба до Летище София, както и продължението след МС Младост І в ж.к. Младост І по бул. Ал. Малинов до Бизнес парка в Младост 4. Участъка ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” е изцяло подземен с дължина 2,7 км. и 3 метростанции. Участъка „бул. Цариградско шосе – Летище София” е с дължина 5 км и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена.

 

Фиг. 10. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 1 от Етап ІІІ в ж.к. „Дружба”

 

 

Фиг. 11. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 1 от Етап ІІІ към „Летище София”

 

 

Фиг. 12. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 2 от Етап ІІІ под бул. „Александър Малинов”

 

 

 

Фиг. 13. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 2 от Етап ІІІ до „Бизнес парк София”

 

 

 Разширение на Линия 2 от МС "Джеймс Баучер" до МС "Витоша"

ЗАВЪРШЕНО: 20.07.2016 г.

 

На 1 август 2014 г. започва строителството на участъка от разширението на Линия 2 на столичното метро от метростанция "Джеймс Баучер" по продължението на бул. "Черни връх" до ул. "Сребърна". Този участък включва трасе с дължина 1.3 км и една подземна метростанция - с изходи на кръстовищата на бул. "Черни връх" с ул. "Хенрих Ибсен" и ул. "Сребърна" и с ул. "Филип Кутев" (бъдещ бул. Тодор Каблешков".

Строителството на участъка се извършва по следния начин: тунел под бул. "Черни връх" от МС "Джеймс Баучер" до ул. "Сребърна" с дължина 900 м и тунелен участък за смяна на посоката на движение на влаковете южно от кръстовището на бул. "Черни връх" с ул. "Филип Кутев" с дължина 200 м - подземно, по класически Нов Австрийски тунелен метод, без да се разкрива терена. Метростанцията и подземните подлези под кръстовищата на бул. "Черни връх" с ул. "Сребърна" и ул. "Филип Кутев", сa изпълнени чрез укрепване с шлицови стени, изграждане на покривна плоча и изкопни работи и вътрешни конструкции под нея.

Участъкът е включен в Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г..

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА
РАЗШИРЕНИЯ НА МЕТРОТО (ЛИНИЯ 1 И ЛИНИЯ 2)
 
- Нарастване на броя на превозваните пътници с метрото - до 380 хил. пътника дневно (в работен ден). След реализацията на Линия 3, общия брой пътници ще достигне 550 хил. пътника.
- Дял в системата на градския транспорт - около 35 %.
- Висока превозна способност - 50 хил. пътника/час.
- Висока скорост на пътуване - 80 км/ч.
- Време на пътуване от периферията на града до центъра - 10 ÷ 18 мин.
- Намаление на трафика и ПТП - с над 22%.
- Намаление на вредните, в т. ч. парниковите
 газове - 90,5 хил. тона годишно.
- Намаление на нивото на шума - 15 ÷ 20 %.
- Спестено време на гражданите на София – над 90 хил. часа дневно.
 
*Горната информация се основава на базата на реални параметри след съответните преброявания на действащите участъци на Линия 1 и Линия 2 (в т.ч. Етап I и Етап II на Проекта). Параметрите за Етап III са на база прогнозни данни.
Тъй като линиите на метрото се изчисляват за обслужване на максимално натоварване на пътници, при определяне на пътническите потоци се използват натоварвания в работен ден.
 
 
 
ЛИНИЯ 3 НА МЕТРОТО В СОФИЯ

Съобразявайки се със стратегията за развитие на транспортната мрежа на София заложена в Общия устройствен план (ОУП), нуждите на града и факта, че основните участъци на Линия 1 (жк Обеля – жк Младост в посока Младост 4 и Летище София) и Линия 2 ( жк Обеля – кв. Лозенец– Хладилника) са в експлоатация, следващия етап от развитието на метрото в София е изграждането на Линия 3 – „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Център – жк Овча купел”. Трасето на линията се основава на Протокол № ЕС-Г-87 от проведеното на 28.10.2011г. заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) за избор на трасе на Линия 3 и Протокол № ЕС-Г-91 от проведеното на 19.12.2012г. заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) за актуализация на трасето в ж.к. Овча купел.

Съгласно одобреното трасе Линия 3 е с дължина 16 км и 16 метростанции. В одобреното трасе са предвидени перспективни отклонения на линията. Първото, предвидено за изпълнение поради големия пътникопоток, е отклонението в източната част на линията при МС 7 в района на Военна акадения и е в посока жк Слатина-бул. Цариградско шосе.


 

Взимайки предвид големия мащаб на проекта, предвижданите различни методи на строителство, спецификите на отделните участъци и ограничения финансов ресурс се предвижда Линия 3 да бъде изградена на 3 етапа:

Първи етап е участъка от км.4+300 – МС 5 (намираща се в началото на бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Панайот Хитов) до км.11+966,34 – след МС 14 (разположена на ул. Житница в близост до кръстовището с бул. Цар Борис ІІІ). Това е основния централен участък на линия 3. Предвид сложните геоложки и хидроложки условия на строителство и преминаване непосредствено под р. Перловска и големи канализационни колектори (тунели), тунелните участъци в по-голямата част от трасето на етапа ще бъдат изпълнени предимно по единствено приложимия в тези условия метод с Тунелопробивна машина (ТПМ). Етапът включва доставката на 20 метровлака необходими за експлоатацията на участъците на Етап 1 и Етап 2 на Линия 3 и изграждането на депо в района на ул."Житница".

Втори етап (западен участък) включва 4 метростанции и започва от края на подземния участък при км.11+966,34 след МС 14, преминава през кв."Овча купел" и достига до км.15+746,37 – МС 18, която е разположена под Околовръстното шосе (бул."Бойчо Бойчев") между ул."Централна" и ж.п. линията София – Перник. При МС 18 се предвижда като част от проекта да бъде изградена жп спирка за връзка с националната жп мрежа. По-голямата част от  участъка ще бъде подземен с изключение на част от трасето между МС 14 и МС 15 (която ще бъде на естакада), а четирите метростанции ще бъдат подземни.

 Трети етап е участъка от км.4+300 – начало на МС 5 (намираща се под бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Панайот Хитов), до км.0+000 – МС 1 (първата станция на трасето от изток на запад), разположена на бул. Ботевградско шосе непосредствено до колелото на трамвайната линия. За него няма осигурено финансиране.

 

Съгласно одобрената Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. първите два етапа на проекта за изграждане на Линия 3 на метрото в София „бул. Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ж.к. Овча купел” са включени за финансиране по  Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”, Подприоритет 2 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници”. В тази връзка и предвид осигуреното финансиране към момента се изпълняват само първите два етапа:

 

ЕТАП I на Линия 3 - участъка от БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – УЛ. ЖИТНИЦА”

 

Етапът включва изграждането 7,8 км. метролинии, 8 метростанции, изграждането на депо в района на ул."Житница" и доставката на 20 метровлака за експлоатацията на участъците от Етап I и Етап II на Линия 3.

 

Общата стойност на проекта след приключване на тръжните процедури и сключването на договорите за изпълнение възлиза на  398,2  мил. евро  без ДДС, от които  321,8  мил. евро са Безвъзмездна финансова помощ (БФП) и се осигуряват от Оперативна програма „ Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Финансирането е осигурено след одобрението на Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР на ЕС с Решение ОПТТИ - 1/2016 от 08.01.2016г. на Министъра на МТИТС и Ръководител на УО на ОПТТИ и подписването на Договор за предоставяне на БФП ДОПТТИ – 1/19.01.2016г. Проектта е одобрен от ЕК с Решение за изпълнение на комисията С(2016) 2315 final от 26.04.2016г.

Съфинансирането от страна на СО за проекта за Етап I възлиза на 76,4 млн. евро без ДДС.

Проекта се изпълнява от януари 2016 г , като срок за завършвае  е 45 месеца, от които 42 месеца за изпълнение на строителството и 3 месеца за пусково – изпитателни работи и въвеждане в експлоатация. Към 31.12.2017 г. на участъка са изпълнени 55% от строително-монтажните работи (СМР).

 

ЕТАП II на Линия 3 - участъка „УЛ. ЖИТНИЦА – ЖК ОВЧА КУПЕЛ – ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ”

 

Етапа включва изграждането 3,8 км. метролинии, 4 метростанции и жп спирка за връзка с националната жп мрежа при последната метростанция.

 

Общата стойност на проекта, след приключване на тръжните процедури и сключването на договорите за изпълнени възлиза на 101,9 мил. евро без ДДС, от които 68,5  мил. евро са Безвъзмездна финансова помощ (БФП) и се осигуряват от Оперативна програма „ Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год. Финансирането беше осигурено след одобрението на Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР на ЕС от страна на УО на ОПТТИ и подписването на Договор за предоставяне на БФП ДОПТТИ – 6/16.05.2017г. Проектта е одобрен от ЕК с Решение за изпълнение на комисията С(2016) 4041 final от 07.06.2017г.

Съфинансирането от страна на Столична община за проекта за Етап 2 възлиза на 33,4  млн. евро без ДДС.

Проекта се изпълнява от 30.05.2017 г. като срока за завършване е 32 месеца. Към 31.12.2018 г. на участъка са изпълнени 14% от СМР.

Прогнозният срок за завършване на двата етапа и въвеждането им в експлоатация е края на 2019 година.

 

"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm